Anuloid – Hydraulický vyrovnávač tlaku

Použitie:
Anuloid je hydraulický vyrovnávač tlaku slúži pre hydraulické oddelenie kotlového okruhu od okruhu spotreby, t.j. od okruhu kúrenia, ohrevu TUV, vzduchotechnických sústav, príp. od okruhu dodávky tepla pre technológiu. Inštaláciou HVT sa hydraulicky oddelia dynamické tlakové sily vyvodené obehovými čerpadlami jednotlivých okruhov. Je riešený pre prevádzkové tlaky do 0,6 alebo 1,6MPa a teploty do 110oC.

Popis činnosti:
V ustálenom stave pracuje anuloid tak, že do hornej časti prúdi ohriata voda z kotla a priamo preteká protiľahlým hrdlom do sústavy. Do spodnej časti prichádza ochladená vratná voda zo sústavy, ktorá protiľahlým hrdlom odchádza do vratnej vetvy kotlového okruhu. Vo vlastnom telese anuloidu, t.j. medzi oboma dvojicami hrdiel, potom príde k pravidelnému rozloženiu teplotného gradientu v jednotlivých vrstvách vody, ktorá je prakticky v kľude. V neustálenom stave, kedy príde v kotlovom okruhu alebo v sústave k porušeniu tlakovej stability, dôjde v telese anuloidu k porušeniu teplotného gradientu a k prepojeniu prívodnej a vratnej vetvy. V hornej časti anuloidu je odvzdušňovací ventil. V spodnej časti je guľový kohút pre odkalenie anuloidu.

Obsluha a údržba:
Obsluha anuloidu spočíva pri cyklickom odkaľovaní v pravidelnom vykonávaní tejto činnosti. Priebežne je nutné kontrolovať vodotesnosť spojov a činnosť odvzdušňovacieho ventilu.

Ako funguje Anuloid video:

 

anuloid-hvt