Airconomy SCHÜTZ

Prečo vetrať ?

evotherm 300Najdôležite­jšia pod­mienka živ­ota: človek môže žiť asi 3 týždne bez potravín, vydrží žiť 3 dni bez vody, ale bez kys­líku vydrží žiť len 3minúty. Dbáme o kval­itu vdy­chovaného vzduchu rov­nako, ako sa zau­jí­mame o kval­itu chleba, ktorý konzu­mu­jeme a o vodu, ktorú pijeme? Jak je to s kval­i­tou vzduchu doma alebo na pra­co­visku? Dobrý zdravotný stav človeka, jeho duševné a telesné schop­nosti a v naj­posled­ne­jšej rade i jeho zdravie veľmi závisí na kvalite vzduchu v priestore pobytu.

Pri­b­ližne 90 % doby živ­ota strávime v uza­vretých priestoroch či v budovách. Z tohoto dôvodu je vetranie rozho­du­júce pre kval­itu vzduchu v priestore z hľadísk zdravot­ných a ener­get­ick­ých s ohľadom na min­i­mal­izá­ciu potreby energie pre vykurovaný priestor a toto nesmie byť v súčas­nosti prenechané náhode.

V min­u­losti bolo vetranie nekon­trolo­vané, závislé na momen­tál­nych vet­erných pome­roch a dané netes­nými oknami a jednoduchým zasklením. Ale aj napriek tomu vo väčšine prí­padoch zaručo­valo dosta­točnú výmenu vzduchu, a tým aj odvádzanie škodlivín. Od zave­dení normy DIN 4108, a s ňou spo­jených poži­a­daviek na vzdu­chovú tes­nosť staveb­ných mater­iálov, nedochádza k dosta­točnej výmene vzduchu vonka­jším plášťom budovy. Dnes pri pocite zlého vnú­torného vzduchu už nes­tačí otvore­nie alebo pootvore­nie okien v jed­notlivých miestnostiach.
airconomy projekt realizacie schutz

Vetranie je zárukou pohody

Riadené vetranie je tren­dom, ktorý je v neustálom vývoji. Jed­notliví dodá­vatelia sys­té­mov vetra­nia opti­mal­izujú svoje rieše­nia, s cieľom dosi­ah­nuť čo najväčšiu kval­itu ovz­dušia v obyt­nom priestore. Prívod čer­stvého vzduchu do miest­nosti iným spô­sobom, než kla­sickým vetraním oknami, ešte nie je zárukou opti­mál­nej pohody a kval­ity. Navrhnutá výmena vzduchu by sa mala pri­b­ližo­vať min­imu, ktoré potre­buje človek pre zdravý a pohodlný pobyt v priestore. Výmena vzduchu musí byť teda kontrolovaná.

raster airconomyRýchlosť prú­de­nia, vlhkosť, kvalita a teplota sú najdôležite­jšími fak­tormi, ktoré by mal kom­fortný sys­tém vedieť reg­ulo­vať. Platí zásada: Koľko vzduchu do domu privedieme, toľko musíme aj odviesť. V opačnom prí­pade vzniknú v priestore nerovnomerné tlaky. Kla­sické pod­la­hové vykurovanie nie je dnes žiad­nym luxu­som, ale zárukou kom­fortu a hospodárnosti. Priestory sa ohrievajú rovnomerne sálavým teplom pod­lahy a človek pociťuje teplotu priestoru, reduko­vanú o 2 °C ako pohodovú. Pri kon­venčnom vykurovaní radiá­tormi alebo pri teplovz­dušnom vykurovaní vznikajú vírivé prúdy vzduchu. Z hygien­ick­ého hľadiska je preto vhod­ne­jšie pod­la­hové vykurovanie.

Kom­bi­no­vaný sys­tém air­Con­omy® pre pod­la­hové vykurovanie a vetranie s možnosťou chlade­nia je v pod­state pod­la­hové vykurovanie s inte­grovaným vetraním. Prívodný vzduch je vedený pod sys­té­movou doskou, na ktorej sú medzi výs­tup­kami položené rúrky výhrevného hada. Vo vnú­tornej strane dosky je vytvorená špeciálna dutina, ktorou prúdi vzduch, ohrieva sa od teplovod­ných rúrok a je vedený výustkami, situo­vanými spravidla pod oknami do miest­nosti. Stúpa k stropu, ruší prúd stu­deného vzduchu od okna a pos­tupne sa pre­miešava s vnú­torným vzdu­chom v miest­nosti. Následne je buď vedený do ďalšej miest­nosti, alebo pri­amo pod stropom odsá­vaný do cen­trál­nej vzdu­chotech­nickej jed­notky (CVJ), kde odovzdá až 90 % svo­jho tepla nasá­vanému čer­stvému vzduchu zvonka.

evotherm 300 plusPred­nosťou kom­bi­no­vaného sys­tému je prepra­co­v­aná reg­ulá­cia s jednodu­chou obsluhou, riade­nie s kom­plet­ným hlásením pre­vádzkových stavov a skĺbe­nie jed­notlivých častí do rozširovateľného sys­tému. Inš­talá­cia všetkých rozvod­ných kaná­likov vzduchu sa umi­estni do vrstvy izolá­cie pod­lahy, takže je prak­ticky nev­iditeľná. Pre architekta to zna­mená možnosť voľného tvár­ne­nia priestoru bez vykurovacích telies alebo rozvodov vzdu­chotech­niky, čo ocení, naprík­lad, pri rekonštrukcii his­torick­ého inter­iéru alebo vo funkcional­i­stick­ých novostavbách. Kom­biná­cia s naj­mod­erne­jšou kon­den­za­č­nou tech­noló­giou spaľo­va­nia, tepel­nými čer­pad­lami, solárnymi kolek­tormi a ostat­nými alter­natívnymi zdro­jmi energie umocňuje výhody pod­la­hového vykurova­nia pre živ­otné prostredie.

Využitie v administratívnych priestoroch

Okrem použi­tia v obyt­ných budovách je tech­nika sys­tému vhodná tak­isto pre vetranie kancelárskych, správnych budov a zhro­mažďo­vacích priestorov. Vetra­cie zari­ade­nia v kancelárskych budovách majú primárny cieľ vytvoriť pri­jemné kli­mat­ické pomery pre osoby, ktoré sa tam zdržujú a pracujú. Prívod čer­stvého a prí­jemne tem­per­ovaného vzduchu v každej den­nej a ročnej dobe spo­jený s mierne sálavým teplom pod­la­hového vykurova­nia v celej ploche pod­lahy vytvárajú tepelne fyzi­o­log­icky opti­málnu klímu priestoru, a tým zvyšujú preukáza­teľne efek­tiv­itu práce.