Projektová dokumentácia vzduchotechniky obsahuje:

– technickú správu
– výpočet potreby energie (chladu) na chladenie priestorov podľa EN ISO 13 790
– výpočet tepelnej záťaže a potreby energie podľa súčasných platných noriem:
– tepelná záťaž podľa STN 73 0548
– potreba energie podľa STN EN 15 243
– návrh zdroja chladu:
– tepelné čerpadlo – zem/voda, voda/voda, vzduch/voda
– kogeneračná jednotka
– klimatizačná jednotka
– rekuperačná jednotka
a iné
– návrh distribučného a odovzdávacieho systému:
– konvenčný chladiaci systém – fancoily a iné.
– veľkoplošný sálavý systém vysokoteplotného chladenia – stropné, stenové chladenie
– návrh a výpočet dimenzií chladiacich rozovodov ako aj hydraulické vyregulovanie navrhnutého systému
– návrh spôsobu merania a regulácie
– výkaz materiálu
– cenová ponuka navrhnutých zariadení a materiálu

Výkresová časť:

pôdorysy:
– podzemných a nadzemných podlaží, s vykreslením nadimenzovaných rúrok distribučného systému chladenie ako aj vykreslenie odovzdávacieho systému chladenia v objekte
– suterenú resp. strechy, s riešením umiestnenia a napojenia zdrojov chladu / klimatizačných alebo iných zariadení
schémy:
– chladiaceho / klimatizačného systému
– zapojenia zdroja chladu/klimatizačnej jednotky a iné
– rozvinuté rezy chladiaceho systému
– konštrukčné detaily navrhnutých zariadení a celkov

Rozsah projektovej dokumentácie zodpovedá požiadavkám architekta alebo investora a v prvom rade príslušnému stupňu vyhotovenia projektovej dokumentácie:

– projekt dokumentácie pre územné rozhodnutie
– projekt dokumentácie na stavebné povolenie
– projekt na realizáciu stavby
– projekt skutočného vyhotovenia stavby
a iné