Profesionáli v oblasti TZB (vykurovania, chladenia a vetrania)

Naše dlhoročné skúsenosti chceme šíriť medzi vás a pomôcť vám k správnemu výberu sys­tému, ktorý zabezpečí vaše kom­fortné a bezs­tarostné bývanie. Na našej stránke nájdete uži­točné infor­má­cie o nových tren­doch v TZB, porov­nanie pro­duk­tov rôznych značiek výrob­cov a pro­fe­sionálne služby NÁVRH, PREDAJ, REÁL­IZÁ­CIA sys­té­mov TZB, návrh designu a architektúry priestorov.
Starostlivo vyberáme pro­dukty v najvyššej kvalite, ktoré su dlhodobo odskúšané (cer­ti­fiko­vané) od renomovaných výrob­cov. Sme dodá­vateľ teplovod­ného pod­la­hového kúre­nia vyrobeného v Nemecku a inš­ta­lačného materiálu vyrobeného v Taliansku.

Dodá­vame fir­mám, obchodom a zákazníkom inš­ta­lačný mater­iál voda, kúre­nie, plyn.

Máme indi­viduálny prístup ku každému klien­tovi. Prídite nás navštíviť v prí­jem­nom prostredí našej kancelárie. Pripravíme vám výbornú kávu a pre­disku­tu­jeme váš pro­jekt. Navrhneme spoločne vhodnú alter­natívu sys­tému, cenu sys­tému, čas a miesto doda­nia mater­iálu, kom­pletnú realizáciu.
Prevedieme vás aj v našom sklade, kde si môžete fyz­icky pozrieť kval­itu ponúkaných materiálov.

Tešíme sa na vašu návštevu.