V oblasti elektroinštalácie poskytujeme:

Vyhotovenie projektovej technickej dokumentácie, konštrukčnej dokumentácie, podľa §5 vyhlášky 508/2009 Z.z, pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

Poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb.

Odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie.

Projektová technická dokumentácia, konštrukčná dokumentácia pre miestne siete elektroenergetické – preložky, rozvody, prípojky (NN), prevádzkové rozvody silnoprúdu s napätím do 1000V, riadiace systémy budov a technologických procesov, napájania na bezpečné účely, elektrická inštalácia v budovách pre priemyselné objekty, pre administratívne objekty, kultúrne domy, športoviská, zdravotné strediská, budovy pre bývanie, rodinné domy a bytové domy, budovy a miestnosti pre informačnú techniku – rozvody silnoprúdu, núdzového osvetlenia a umelého osvetlenia vrátane svetelno-technického projektu, vonkajšie osvetlenie areálov a komunikácií, podľa súboru STN 33 2000 a im pridruženým, napríklad podľa súboru STN EN 61439, podľa súboru STN 33 2000-7 a ďalšie.

Projektová technická dokumentácia, konštrukčná dokumentácia pre systémy ochrany pred bleskom vonkajšie, vnútorné a pre ochranu živých bytostí podľa súboru STN EN 62305, pre rekonštrukciu a nové objekty, vrátane manažérstva rizika podľa STN EN 62305-2:2008, na základe softwarov DEHNsupport Toolbox 10/29 a Ocenění rizika, autor Klimša David, Ostrava.

Posudzovanie a vyhodnocovanie jestvujúcich systémov ochrany pred bleskom vyhotovených podľa už neplatnej STN 34 1390, jestvujúcej úrovne ochrany pred bleskom, vrátane zatriedenia jestvujúcej ochrany pred bleskom na budove a v budove do hladiny ochrany podľa úrovne ochrany na základe prípustného rizika.

Revízie elektrickej inštalácie nízkeho napätia

podľa STN 33 1500:1991,STN 33 2000-6:2007,
východiskové a periodické pre objekty do 1000V, bez nebezpečenstva výbuchu,
revízie systémov ochrany pred bleskom vonkajšie, vnútorné a ochrany živých bytosti, podľa súboru STN EN 62305.