regulacia podlahove kurenie

 

Termostat teplovodné pod­la­hové kúrenie manuálny schutz

 

Najčaste­jšie riešime otázku či máme, alebo nemáme dať do každej obyt­nej miest­nosti priestorový termostat? Stretá­vame sa s názorom, že je postaču­júci hlavný priestorový reg­ulá­tor v ref­er­enčnej miest­nosti, ktorý ovláda čer­padlo na zdroji tepla. Už podľa skúseností veľa z nás má inú tepelnú pohodu a potre­buje inú teplotu v každej miest­nosti. Niekomu je zima a niekomu zase teplo. Je veľmi kom­fortné si jednodu­cho reg­ulo­vať teplotu v každej miest­nosti oso­bitne. Naprík­lad začnete variť, tak je zby­točné, aby pod­la­hové kúre­nie bolo zapnuté v kuchyni, alebo idete spať, tak si môžete vypnúť/znížiť pod­la­hové kúre­nie len vo vašej spálni. Stretá­vame sa aj s prob­lé­mom, že hlavný reg­ulá­tor je umi­est­nený v miest­nosti obývačka/kuchyňa a keď sa začne variť, tak je dosi­ah­nutá teplota dôsled­kom tepla od vare­nia a ter­mo­stat vypína zdroj tepla. V tomto prí­pade vypína kom­pletný sys­tém aj v izbách, takže treba variť iba ak sú všetci v kuchyni:).

Jedi­nou nevýhodou reg­ulo­va­nia je, že má reg­ulá­cia pod­la­hového kúre­nia dlhšiu dobu nábehu, ale nie zas tak dlhú ako sa píše na internete. Určite nepočí­ta­jte s tým, že si znížite teplotu o 5 stupňov a za 5 minút ju máte v miest­nosti. V pod­lahe je naaku­mulo­vané teplo, ktoré určitú dobu stále sála teplo do priestoru. V ponuke sú rôzne ter­mostaty manuálne, alebo dig­itálne (230V alebo 24V). Dig­itálne majú už aj rôzne režimy a časo­va­nia. V jednodu­chosti je krása a tak­isto aj v jednodu­chom ovlá­daní. Manuálne ter­mostaty na pod­la­hové kúre­nie sú najbežne­jšie použí­vané, sú naj­jednoduchšie a zvládne ich ovlá­dať aj menej tech­nicky zdatná osoba. Pre tech­nicky zdat­ne­jších doporuču­jeme už dig­itálné pro­gramo­vateľné termostaty.

cenova ponuka

 

 

 

Termostat teplovodné pod­la­hové kúrenie digitálny schutz

 

Najčaste­jšie riešime otázku či máme, alebo nemáme dať do každej obyt­nej miest­nosti priestorový termostat? Stretá­vame sa s názorom, že je postaču­júci hlavný priestorový reg­ulá­tor v ref­er­enčnej miest­nosti, ktorý ovláda čer­padlo na zdroji tepla. Už podľa skúseností veľa z nás má inú tepelnú pohodu a potre­buje inú teplotu v každej miest­nosti. Niekomu je zima a niekomu zase teplo. Je veľmi kom­fortné si jednodu­cho reg­ulo­vať teplotu v každej miest­nosti oso­bitne. Naprík­lad začnete variť, tak je zby­točné, aby pod­la­hové kúre­nie bolo zapnuté v kuchyni, alebo idete spať, tak si môžete vypnúť/znížiť pod­la­hové kúre­nie len vo vašej spálni. Stretá­vame sa aj s prob­lé­mom, že hlavný reg­ulá­tor je umi­est­nený v miest­nosti obývačka/kuchyňa a keď sa začne variť, tak je dosi­ah­nutá teplota dôsled­kom tepla od vare­nia a ter­mo­stat vypína zdroj tepla. V tomto prí­pade vypína kom­pletný sys­tém aj v izbách, takže treba variť iba ak sú všetci v kuchyni:).

Jedi­nou nevýhodou reg­ulo­va­nia je, že má reg­ulá­cia pod­la­hového kúre­nia dlhšiu dobu nábehu, ale nie zas tak dlhú ako sa píše na internete. Určite nepočí­ta­jte s tým, že si znížite teplotu o 5 stupňov a za 5 minút ju máte v miest­nosti. V pod­lahe je naaku­mulo­vané teplo, ktoré určitú dobu stále sála teplo do priestoru. V ponuke sú rôzne ter­mostaty manuálne, alebo dig­itálne (230V alebo 24V). Dig­itálne majú už aj rôzne režimy a časo­va­nia. V jednodu­chosti je krása a tak­isto aj v jednodu­chom ovlá­daní. Manuálne ter­mostaty na pod­la­hové kúre­nie sú najbežne­jšie použí­vané, sú naj­jednoduchšie a zvládne ich ovlá­dať aj menej tech­nicky zdatná osoba. Pre tech­nicky zdat­ne­jších doporuču­jeme už dig­itálné pro­gramo­vateľné termostaty.

Elektronický LCD termostat Varimatic pre podlahové vykurovanie, trvalé zobrazenie aktuálnej teploty v miestnosti, 3 prevádzkové režimy, použitie pre podlahové vykurovanie a chladenie, rozmery 86× 31 × 86 mm (v × š × d), krytie IP20, k riadeniu max. 5 termopohonov.

cenova ponuka

 

 

 

Termostat teplovodné pod­la­hové kúrenie digitálny schutz

 

schutz termostat

LCD termostat SCHÜTZ 24 V je digitálny termostat k regulácii priestorovej teploty podlahových systémov vykurovania. Termostat určený pre zbernicu VARIMATIC BUS/FUNK BUS. Trvalé zobrazenie izbovej teploty, systémového času a prevádzkového stavu. Možná aj verzia bezpečná bezdrôtová technológia 868-MHz. Prepracovaný systém, kde si môžete digitálne spárovať na zbernici okruhy, ktoré chcete ovládať termostatom na podlahové kúrenie.

 

cenova ponuka

 

 

 

 

Zber­nica — pod­la­hové kúrenie Analog schutz

 

 

Pripo­jo­va­cia zák­ladňa pre max­imálne 6 priestorových reg­ulá­torov vari­matic a 14 ter­mopo­honov vari­matic, ktorá sa dá mod­ulárne rozšíriť. Jednoduché zverné zásu­vné kon­takty, pre­vádzka s útl­mom teploty pre dve odd­e­lené vykurova­cie zóny s časovým mod­u­lom. Uka­zo­vateľ pre­vádzkového napä­tia, spí­nacích výs­tupov ter­mopo­honov a vad­nej poistky prístroja.

Kom­fortná zber­nica, ktorá sa jednodu­cho nasúva na lištu DIN, ktorá je už osadená v skrinkách od nemeck­ého výrobcu Schutz. Nemusíte vŕtať diery do skrinky a zdržo­vať sa s upev­nením zber­nice. Výhodou je aj hor­i­zon­tálne posú­vanie zber­nice na lište podľa vlast­nej potreby umi­est­ne­nia, aby vám nezavadzala pri inš­talácii ostat­ných kom­po­nen­tov v skrinke.

 

cenova ponuka

 

Zber­nica — pod­la­hové kúrenie DIGITAL BUS schutz

 

Pripo­jo­va­cia zák­ladňa pre max­imálne 6 priestorových reg­ulá­torov vari­matic a 14 ter­mopo­honov vari­matic, ktorá sa dá mod­ulárne rozšíriť. Jednoduché zverné zásu­vné kon­takty, pre­vádzka s útl­mom teploty pre dve odd­e­lené vykurova­cie zóny s časovým mod­u­lom. Uka­zo­vateľ pre­vádzkového napä­tia, spí­nacích výs­tupov ter­mopo­honov a vad­nej poistky prístroja.

Kom­fortná zber­nica, ktorá sa jednodu­cho nasúva na lištu DIN, ktorá je už osadená v skrinkách od nemeck­ého výrobcu Schutz. Nemusíte vŕtať diery do skrinky a zdržo­vať sa s upev­nením zber­nice. Výhodou je aj hor­i­zon­tálne posú­vanie zber­nice na lište podľa vlast­nej potreby umi­est­ne­nia, aby vám nezavadzala pri inš­talácii ostat­ných kom­po­nen­tov v skrinke.

 

cenova ponuka

 

Ter­mopo­hon — pod­la­hové kúrenie schutz

 

 

Otvára a zatvára ven­til na spi­a­točke pod­la­hového kúre­nia. Je napá­jany elek­trickým prú­dom zo zber­nice.

V stave bez prúdu je zatvorený. Ak na zber­nici zopne elek­tron­ické relé a pusti do ter­mopo­honu prúd, tak sa začne ter­mopo­hon pos­tupne otvárať, až je otvorený úplne.

 

cenova ponuka

 

 

Termostat teplovodné pod­la­hové kúrenie dig­itálny programovateľný  salus

 

Produkt HTRP-RF od výrobcu  Salus Controls je štýlový  a  presný digitálny bezdrôtový  termostat, ktorý  je  vybavený  veľkým  dobre  čitateľným  LCD displejom a dotykovými tlačidlami. Teraz môžete jednoducho prispôsobiť vykurovanie svojho domova podľa potreby za účelom vytvorenia príjemného domáceho prostredia.

V kombinácii s koordinátorom CO10RF môže termostat pracovať v režime offline (bez internetu)
V offline režime môže komunikovať so zariadeniami rady iT600, ako napríklad:
• KL10RF / KL08RF – svorkovnice pre podlahové vykurovanie
• TRV – termostatické radiátorové hlavice
• Bezdrôtový modul RX10RF

HTRP-RF môžete ovládať cez  internet (online režim). Tento termostat  pracuje  v  on-line  režime  iba  v  prípade, že  súčasťou  inštalácie/systému  je  internetová brána UGE600(predáva sa samostatne) a s aplikáciou SALUS Smart Home. Termostat môže spolupracovať s inými zariadeniami zo série iT600. V on-line režime je možné sledovať programované plány (prostredníctvom aplikácie SALUS Smart Home).

cenova ponuka

 

Termostat teplovodné pod­la­hové kúrenie dig­itálny programovateľný  salus

 

Produkt HTRS-RF  od  výrobcu Salus Controls  je  štýlový  a  presný digitálny bezdrôtový termostat, ktorý  je  vybavený veľkým  dobre  čitateľným LCD displejom a dotykovými tlačidlami. Teraz môžete jednoducho prispôsobiť vykurovanie svojho domova podľa potreby za účelom vytvorenia príjemného domáceho prostredia.

V kombinácii s koordinátorom CO10RF môže termostat pracovať v režime offline (bez internetu)
V offline režime môže komunikovať so zariadeniami rady iT600, ako napríklad:
• KL10RF / KL08RF – svorkovnice pre podlahové vykurovanie
• TRV – termostatické radiátorové hlavice
• Bezdrôtový modul RX10RF

HTRS-RF môžete ovládať cez  internet (online režim). Tento  termostat pracuje  v  on-line  režime  iba  v  prípade, že  súčasťou  inštalácie/systému  je  internetová brána UGE600(predáva sa samostatne) a s aplikáciou SALUS Smart Home. Termostat môže spolupracovať s inými zariadeniami zo série iT600. V on-line režime je možné sledovať programované plány (prostredníctvom aplikácie SALUS Smart Home).

cenova ponuka

 

Termostat teplovodné pod­la­hové kúrenie  salus

 

SALUS HTR230 je izbový elektronický termostat, ktorý ponúka rozhodujúcu výhodu oproti klasickým mechanickým produktom.

Termostat je ľahko ovládateľný pomocou podsvieteného regulačného kruhového ovládača a ponúka jedinečný ovládací komfort pre všetky typy aplikácií vďaka použitiu veľmi kvalitnej elektroniky v zariadení.

Podlahové vykurovacie systémy majú tendenciu k takzvanému prekúreniu, to znamená, že v miestnosti sa vykuruje aj po dosiahnutí požadovanej teploty. Termostaty rady HTR tento problém vyriešili elektronicky a obzvlášť efektívne použitím systému PWM – pulzná šírková modulácia.

Nepretržitým porovnávaním požadovanej a aktuálnej teploty, sa dĺžka otvárania termoelektrických pohonov upraví tak, že teplota nikdy neprekročí alebo neklesne pod nastavenú teplotu. Tento spôsob zabezpečuje presnú a pohodlnú reguláciu požadovanej nastavenej teploty.

cenova ponuka

 

 

Termostat teplovodné pod­la­hové kúrenie dig­itálny programovateľný  salus

 

SALUS HTRP230 digitálny programovateľný termostat

SALUS HTRP230 je štýlový a presný digitálny priestorový termostat, ktorý je vybavený veľkým dobre čitateľným LCD displejom a dotykovými tlačidlami. Teraz môžete jednoducho prispôsobiť vykurovanie svojho domova podla potreby za účelom vytvorenia príjemného domáceho prostredia.

Podlahové vykurovacie systémy majú tendenciu k takzvanému prekúreniu, to znamená, že v miestnosti sa vykuruje aj po dosiahnutí požadovanej teploty. Termostaty rady HTR tento problém vyriešili elektronicky a obzvlášť efektívne použitím systému PWM – pulzná šírková modulácia.

Nepretržitým porovnávaním požadovanej a aktuálnej teploty, sa dĺžka otvárania termoelektrických pohonov upraví tak, že teplota nikdy neprekročí alebo neklesne pod nastavenú teplotu. Tento spôsob zabezpečuje presnú a pohodlnú reguláciu požadovanej nastavenej teploty.

cenova ponuka

 

 

Termostat teplovodné pod­la­hové kúrenie dig­itálny programovateľnýsalus

 

Digitálny denný termostat SALUS HTRS230

Produkt HTRS230 od výrobcu Salus Controls je štýlový a presný digitálny priestorový termostat, ktorý je vybavený veľkým dobre čitateľným LCD displejom a dotykovými tlačidlami. Teraz môžete jednoducho prispôsobiť vykurovanie svojho domova podľa potreby za účelom vytvorenia príjemného domáceho prostredia.

Podlahové vykurovacie systémy majú tendenciu k takzvanému prekúreniu, to znamená, že v miestnosti sa vykuruje aj po dosiahnutí požadovanej teploty. Termostaty rady HTR tento problém vyriešili elektronicky a obzvlášť efektívne použitím systému PWM – pulzná šírková modulácia.

Nepretržitým porovnávaním požadovanej a aktuálnej teploty, sa dĺžka otvárania termoelektrických pohonov upraví tak, že teplota nikdy neprekročí alebo neklesne pod nastavenú teplotu. Tento spôsob zabezpečuje presnú a pohodlnú reguláciu požadovanej nastavenej teploty.

cenova ponuka

 

 

Termostat teplovodné pod­la­hové kúreniesalus

 

Denný drôtový termostat – podomietkový

SALUS VS05 je denným termostatom napájaný zo siete 230V. Termostat Vs05 zaručuje jednoduchú a presnú kontrolu Vášho vykurovacieho systému. Odporúčame pripojenie termostatu VS05 do svorkovnice KL10 spolu s termostatom VS10, vďaka čomu budete mať možnosť využiť všetky jeho funkcie. Odporúčame pripojenie termostatu VS05 k svorkovnici KL10 prídavným komunikačným vodičom Communication Bus (COMBUS) spolu s termostatom VS10, čo umožňuje využitie všetkých funkcií systému.

cenova ponuka

 

 

 

 

Termostat teplovodné pod­la­hové kúrenie dig­itálnysalus

 

Digitálny drôtový termostat 4v1 SALUS VS10W/VS10B

Termostat môže byť konfigurovaný k prevádzke ako: programovateľný termostat, centrálny skupinový termostat (master), skupinový termostat (slave) a časový programátor TÚV. Termostaty môžu navzájom komunikovať (dokonca aj s denným modelom Vs05), keď sú pripojené k centrálnej svorkovnici KL10, komunikačným vodičom Communication Bus (COMBUS). Farebné vyhotovenie – biela,čierna.

• Tri úrovne teploty (komfortná, štandardná a ekonomická) + Dodatočné funkcie: PÁRTY a PRÁZDNINY
• Možnosť prevádzky v manuálnom režime (nepretržite alebo dočasne)
• Výstup pre dodatočné podlahové čidlo
• Možnosť prevádzky v režime Kúrenie/Chladenie
• Uchovanie pamäti (nastavenia termostatu sa nevymažú v prípade výpadku napájania)
• Možnosť prepínania všetkých termostatov z režimu kúrenia na chladenie (a opačne) z centrálnej svorkovnice KL10 (funkcia je dostupná iba v prípade použitia so svorkovnicou KL 10)
• Rozmery pre montáž v inštalačnej krabici Ø 70mm – 16,5mmcenova ponuka

Termostat teplovodné pod­la­hové kúrenie dig­itálny programovateľný  salus

 

Podomietkový termostat VS10WRF/VS10BRF môže  byť  nakonfigurovaný  k  prevádzke ako: programovateľný  termostat (PRT), centrálny skupinový termostat (master), skupinový termostat (slave) a časový programátor TÚV. Termostat 4v1 môže komunikovať s každým z následujúcich zariadení:

• KL10RF/KL108RF – Centrálna svorkovnica k ovládaniu podlahového vykurovania
• TRV10RFM – Termostatická hlavica
• RX10RF – Bezdrôtový prijímač

Termostat VS10WRF/VS10BRF môže komunikovať aj s inými bezdrôtovými súčasťami systému iT600 iba pri použití koordinačnej jednotky CO10RF (predávaná samostatne). Farebné vyhotovenie – biela, čierna.

cenova ponuka

 

 

Termostat teplovodné pod­la­hové kúrenie dig­itálny programovateľný  salus

 

Podomietkový termostat VS20WRF/VS20BRF môže byť nakonfigurovaný k prevádzke ako: programovateľný termostat (PRT), centrálny skupinový termostat (master), skupinový termostat (slave) a časový programátor TÚV. Termostat 4v1 môže komunikovať s každým z následujúcich zariadení: 

• KL10RF/KL08RF – Centrálna svorkovnica k ovládaniu podlahového vykurovania
• TRV10RFM – Termostatická hlavica
• RX10RF – Bezdrôtový prijímač

Termostat Vs10WRF/Vs10BRF môže komunikovať aj s inými bezdrôtovými súčasťami systému iT600 iba pri použití koordinačnej jednotky CO10RF (predávaná samostatne). Farebné vyhotovenie – biela, čierna.

cenova ponuka

 

 

Termostat teplovodné pod­la­hové kúrenie dig­itálny salus

 

Digitálny drôtový podomietkový termostat 4v1 SALUS VS30W/VS30B

Termostat VS30W/VS30B je vhodný k regulácii vykurovania. izbový termostat umožňuje značnú úsporu, vďaka možnosti presnej kontroly zadanej teploty a udržiavaní stálej teploty v miestnosti s tepelnou zotrvačnosťou. Farebné vyhotovenie – biela, čierna.

Programovanie:
• Pracovné dni + víkend / celý týždeň / jednotlivé dni
• nočné zníženie teploty (NSB)
• Režim PÁRTY
• Režim PRÁZDNINY

cenova ponuka

 

 

Termostat teplovodné pod­la­hové kúrenie dig­itálny salus

 

Digitálny denný termostat – podomietkový

Digitálny termostat SALUS VS35W/VS35B je určený ku kontrole teploty vykurovania, umožňuje značnú úsporu, vďaka možnosti presnej kontroly zadanej teploty a udržiavaní stálej teploty v miestnosti s tepelnou zotrvačnosťou. Farebné vyhotovenie – biela, čierna.

• Možnosť prevádzky v manuálnom režime (nepretržite alebo dočasne) + Tri úrovne teploty (komfortná, štandardná a ekonomická)
• Funkcia NSB – možnosť automatického zníženia zadanej teploty po prijatí signálu z programovateľného termostatu VS30.
• Možnosť pripojenia dodatočného podlahového čidla
• Funkcia uchovania pamäti (v prípade výpadku napájania sa nastavenia termostatu nevymažú)
• Protizámrzná ochrana
• Možnosť pripojenia k svorkovnici KL08NSB alebo KL06
• Rozmery pre montáž v inštalačnej krabici Ø 50mm – 10mm

cenova ponuka

 

 

Centrálna svorkovnica salus

 

Centrálna svorkovnica SALUS KL06

Svorkovnica je určená pre systém podlahového kúrenia, ovládaného termoelektrickým pohonom.

 

cenova ponuka

 

 

 

 

Centrálna svorkovnicasalus

 

Centrálna svorkovnica KL08RF zaisťuje komfortné a spoľahlivé ovládanie podlahového vykurovania. Je vybavená prídavným modulom k ovládaniu kotla a čerpadla a je špeciálne navrhnutá pre prevádzku s termoelektrickými pohonmi typu NC a NO. Svorkovnica KL08RF môže komunikovať s každým z následujúcich zariadení:

• VS10RF/VS20RF – Bezdrôtový digitálny termostat, 4v1
• TRV10RF – Bezdrôtová termostatická hlavica
• RX10RF – Bezdrôtový prijímač

cenova ponuka

 

 

 

Centrálna svorkovnicasalus

 

8-zónová centrálna svorkovnica pre ovládanie podlahového kúrenia

Centrálna svorkovnica KL08NSB umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie termostatov. KL08NSB má integrovaný modul ovládania čerpadla a kotla.

cenova ponuka

 

 

 

 

 

Rozširovací modul svorkovnicesalus

 

Rozširovací modul svorkovnice KL04RF je rozširovací modul s jednoduchou montážou k bezdrôtovej svorkovnici KL08RF, umožňujúcej pripojenie dodatočných 4 termostatov (dohromady až ďalších 12 individuálne ovládaných vykurovacích okruhov). Môže pracovať iba v spojení so svorkovnicou KL08RF.

• Možnosť pripojenia termoelektrických pohonov typu NC a NO
• Jednoduchá montáž vodičov metódou PLUG-in
• LED dióda signalizujúca pripravenosť zariadenia k prevádzke
• Možnosť rozdelenia pripojených termostatov na 2 skupiny

cenova ponuka

 

 

Rozširovací modul svorkovnicesalus

Rozširovací modul k svorkovnici KL08NSB

Modul KL04NSB umožňuje jednoduché rozšírenie svorkovnice KL08NSB o ďalšie 4 nezávisle zóny (termostaty).

• Jednoduchá montáž vodičov metódou PLUG-in
• Viditeľné LED diódy signalizujúce prevádzku zariadenia
• Zabezpečenie vodičov pred vytrhnutím
• Možnosť pripojenia časovačov
• Funkcia NSB – možnosť automatického zníženia zadanej teploty na denných termostatoch VS35, prostredníctvom programovateľného termostatu VS30 (alebo časovača)
• 1 termostat môže ovládať zároveň až štyri termoelektrické pohony
• Možnosť pripojenia termostatov série HTR (napr. HTR230/HTRS230/HTRP230)

cenova ponuka

 

Centrálna svorkovnicasalus

Centrálna svorkovnica k ovládaniu podlahového kúrenia 8+1 – KL10

Centrálna svorkovnica slúži k ovládaniu podlahového vykurovania, môže byť konfigurována pre prácu s termoelektrickými pohonmi. svorkovnica tiež obsahuje prídavné výstupy pre pripojenie ovládania TÚV, čerpadla ÚK a tiež kotla. Pro zvýšenie funkčnosti zariadenia, použite KL10 s:
• aspoň jedným termostatom VS10
• pripojte voliteľný komunikačný vodič Communication Bus (COMBUs).

• Možnosť rozdelenia termostatov na 2 skupiny (napr. samostatne prízemie a poschodie)
• Možnosť pripojenia ovládania TÚV
• Možnosť pripojenia termostatu zásobníka TÚV (voliteľné)
• Viditeľné LED diódy, signalizujúce prevádzku zariadenia
• Možnosť montáže na DIN lištu
• Funkcia omeškania zapnutia čerpadla a kotla (voliteľné)
• Prispôsobená k prevádzke s termoelektrickými pohonmi typu NC a NO (bez prúdu normálne uzatvorenými alebo bez prúdu normálne otvorenými)
• Možnost pripojenia motorických ventilov (voliteľné)
• Ovládacie výstupy zapnutia čerpadla ÚK/ TÚV a kotla
• Možnosť prepínania režimov prevádzky KÚRENIE/CHLADENIE všetkých termostatov zo svorkovnice
• Jeden termostat môže ovládať zároveň až šesť termoelektrických pohonov

cenova ponuka

 

Centrálna svorkovnicasalus

Centrálna svorkovnica SALUS KL10RF

Centrálna svorkovnica slúži k ovládaniu podlahového vykurovania, môže byť konfigurována pre prácu s termoelektrickými pohonmi. svorkovnica tiež obsahuje prídavné výstupy pre pripojenie ovládania TÚV, čerpadla ÚK a tiež kotla. svorkovnica KL10RF môže komunikovať s každým z následujúcich zariadení:

• Vs10RF/Vs20RF – Bezdrôtový digitálny termostat, 4v1
• TRV10RFM – Bezdrôtová termostatická hlavica
• RX10RF – Bezdrôtový prijímač svorkovnica KL10RF môže komunikovať s inými bezdrôtovými súčásťami systému iT600 iba pri použití koordinačnej jednotky CO10RF (predávaná samostatne).

cenova ponuka

 

 

Termoelektrický pohon pre vykurovacie  salus

 

Termoelektrický pohon pre vykurovacie a chladiace systémy – T30

• “FIRST OPEN” – pre jednoduchú inštaláciu pohonu
• rýchly čas otvorenia/zatvorenia do 2 minút
• zdvih 6mm
• veľmi malé rozmery
• nízka spotreba energie 2W
• viditeľný prvok indikujúci otvorenie alebo zatvorenie

cenova ponuka

 

 

Bezdrôtová termostatická hlavica  salus

Bezdrôtová termostatická hlavica TRV10RFM

Táto batériami napájaná termostatická hlavica môže jednoducho nahradiť väčšinu existujúcich manuálnych hlavíc a môže byť konfigurovaná pomocou internetu alebo v aplikácii v inteligentnom telefóne / smartphone – pomocou UGE600 Internetová brána (predáva sa samostatne).

Použitie s produktmi v systéme iT600:
• VS10RF / VS20RF termostaty
• KL10RF / KL08RF centrálne svorkovnice
• RX10RF systémový prijímač

cenova ponuka

 

 

 

Automatický regulačný pohon  salus

 

Automatický regulačný pohon SALUS THB230

V štandardnom systéme podlahového vykurovania je hydraulické vyregulovanie veľmi náročný proces. Pohon THB230/THB24 má dve teplotné čidla, ktoré sú pripojené medzi samoregulačným pohonom: zdrojom tepla a spiatočkou alebo vstupom a výstupom rozdeľovača.

Pre správne vyrovnanie prietoku teplej vody cez okruh podlahového vykurovania, musí byť prietok regulovaný. Príliš veľké ΔT pod 7°C zahreje okruh príliš rýchlo, príliš malé ΔT nad 7°C zahreje okruh oveľa pomalšie.

Riešením pre získanie účinnej kontroly okruhov podlahového vykurovania sú automatické regulačné pohony (ABA). Pohony ABA neustále merajú ΔT pomocou dvoch teplotných senzorov a nepatrne upravujú polohu ventilov zatvorením alebo otvorením. Týmto spôsobom udržujú konštantnú teplotu ΔT na 7°C (medzi prietokom a spiatočkou). Vďaka tomu bude vaše podlahové vykurovanie skutočne efektívne, ekonomické a pohodlné.

cenova ponuka

 

 

Modul ovládania čerpadla  salus

 

Modul ovládania čerpadla SALUS PL06

Modul ovládania čerpadla PL06 je ideálnym doplnkom k ovládacej scvorkovnici SALUS KL06. Vďaka nemu je možné individuálne kontrolovať prácu čerpadla.

• jednoduchá a rýchla inštalácia do centrálnej svorkovnice SALUS KL06
• individuálne ovládanie čerpadla podľa nastavenia svoriek
• funkcia ochrany čerpadla
• nastaviteľný čas dobehu čerpadla

cenova ponuka

 

 

Modul ovládania čerpadla  salus

 

Modul ovládania kotla a čerpadla SALUS PL07 je ideálnym rozšírením k centrálnej svorknovnici SALUS KL06. Vďaka nemu sa dá individuálne kontrolovať chod kotla a čerpadla. Modul SALUS PL07 bol navrhnutý špeciálne pre plošné vykurovacie systémy.

• jednoduchá a rýchla inštalácia do centrálnej svorkovnice SALUS KL06
• individuálne ovládanie čerpadla podľa nastavenia svoriek
• možnosť nastavenia oneskorenia zapnutia čerpadla a kotla
• funkcia ochrany čerpadla
• nastaviteľný čas dobehu čerpadla

cenova ponuka

 

 

Bezdrôtový prijímačsalus

 

Bezdrôtový prijímač SALUS RX10RF k systému iT600RF

Bezdrôtový prijímač RX10RF môže byť použitý k ovládaniu kotla alebo iného vykurovacieho zariadenia.

• Komunikácia v systéme siete ZigBee 2.4GHz
• Možnosť manuálneho zapnutia/vypnutia vykurovacieho zariadenia.
• Viditeľná signalizácia LED
• Môže pracovať ako :
– RX1 – Bezdrôtový prijímač riadenia kotla (na základe signálu zo všetkých termostatov v sieti ZigBee)
– RX2 – Bezdrôtový riadiaci prvok pre nezávislú vykurovaciu zónu (na základe signálu z jedného termostatu v sieti ZigBee)
• V jednej sieti ZigBee je možné použiť maximálne dva spotrebiče RX10RF (jeden konfigurovaný ako RX1 a druhý konfigurovaný ako RX2)

cenova ponuka

 

 

Koordinačná jednotkasalus

 

Koordinačná jednotka siete Zigbee
CO10RF
je nevyhnutnou súčasťou k vytvoreniu akejkoľvek siete termostatov ZigBee v systéme iT600RF ak sa jedná o systém bez možnosti ovládania cez internet. Úlohou CO10RF je zaistenie správnej komunikácie všetkých zariadení série iT600RF. Aby ste mohli ovládať zariadenie série iT600RF cez internet, je potrebné zakúpiť internetovú bránu SALUS UGE600 (ak je systém spojený prostredníctvom brány UGE600, koordinátor nie je potrebný).
Koordinátor je súčasťou balenia svorknovnice SALUS KL08RF.

• Jednoduché pripojenie pomocou portu USB
• Jeden CO10RF môže obslúžiť maximálne 30 termostatov Vs10RF/20RF, 8 centrálnych svorkovníc KL10RF/KL08RF a 90 radiátorových hlavíc TRV10RFM

cenova ponuka

 

 

Predĺžovač signálusalus

 

Predĺžovač signálu RE10RF siete Zigbee

Ak sa vo Vašej sieti ZigBee iT600RF nachádza viac ako 32 zariadení s napájaním na batérie, je nutné dokúpenie predĺžovača RE10RF. Predĺžovač RE10RF môže byť tiež pomocný, keď vzdialenosť medzi jednotlivými termostatmi je príliš veľká. Predĺžovač RE10RF zvyšuje dosah siete ZigBee.

• Jednoduché pripojenie pomocou portu USB
• Zaisťuje správnu prevádzku siete ZigBee tvorenú z viac ako 32 zariadení s napájaním na batérie

cenova ponuka

 

 

 

Externý podlahový senzorsalus

Externý podlahový senzor SALUS FS300

Základné vlastnosti:
• Typ čidla: NTC 10 kΩ
• Môže byť použitý ako podlahové čidlo
• Dĺžka 3 m
• Priemer 2 x 0,5mm 2

Zariadenia pracujúce s externým podlahovým čidlom (voliteľné):
• Rada EXPERT HTR: HTRP230
• Rada EXPERT NSB: VS30W, VS30B, VS35W, VS35B
• Rada iT600RF: VS10WRF, VS10BRF, VS20WRF, VS20BRF
• Rada iT600COMBUS: VS05, VS10W, VS10B
• Fan Coil termostat FC600

cenova ponuka