Projektová dokumentácia plynoinštalácie obsahuje:

– technickú správu
– situáciu objektu:
– návrh dimenzie potrubia plynovej prípojky s napojením na verejný plynovod
– pozdĺžne profily vonkajších objektových rozvodov plynovodu
– vnútorný objektový rozvod plynovodu:
– návrh rozvodu a výpočet menovitej svetlosti vnútorného plynovodu s popisom dimenzií a napojením na plynový kotol, sporák, kachle, a iné.
– výkaz materiálu
– rozpočet

Výkresová časť:

pôdorysy:
– podzemných a nadzemných podlaží, s vykreslením vnútorných a vonkajších rozvodov plynu
– axonometria alebo izometria rozvodov plynu
– pozdĺžne profily plynovodu s detailom uloženia potrubia
– konštrukčné detaily navrhnutých zariadení a celkov:
– plynomernej skrinky
– napojenia domovej meracej zostavy plynu
a iné.

Rozsah projektovej dokumentácie zodpovedá požiadavkám architekta alebo investora a v prvom rade príslušnému stupňu vyhotovenia projektovej dokumentácie:

– projekt dokumentácie pre územné rozhodnutie
– projekt dokumentácie na stavebné povolenie
– projekt na realizáciu stavby
– projekt skutočného vyhotovenia stavby
a iné