Projektová dokumentácia vykurovania obsahuje:

 • technickú správu
 • výpočet tepelných strát objektu:
 • skrátený výpočet tepelných strát podľa STN 38 3350
 • podrobný výpočet tepelných strát podľa STN EN 12 831
 • výpočet potreby tepla objektu
 • projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti so zatriedením objektu do energetickej triedy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. a vyhlášky 364/2012 Z.z
 • návrh zdroja tepla:
 • kotol – na tuhé palivo, elektrický, plynový, (nízkoteplotný, kondenzačný…)
 • tepelné čerpadlo – zem/voda, voda/voda, vzduch/voda
 • solárne kolektory – v prípade podpory vykurovania solárnym systémom, ohrevu bazénovej vody…
 • odovzdávacia stanica tepla – para/voda, voda/voda
 • centrálne zásobovanie teplom
 • návrh distribučného a odovzdávacieho systému:
 • konvenčný vykurovací systém – vykurovacie telesá
 • veľkoplošný sálavý systém – podlahové, stropné, stenové vykurovanie
 • návrh a výpočet dimenzií vykurovacích rozvodov ako aj hydraulické vyregulovanie navrhnutého systému
 • návrh spôsobu merania a regulácie
 • výkaz materiálu
 • cenová ponuka navrhnutých zariadení a materiálu

Výkresová časť:

pôdorysy:
podzemných a nadzemných podlaží, s vykreslením nadimenzovaných rúrok distribučného systému vykurovania ako aj vykreslenie odovzdávacieho systému vykurovania v objekte
strechy, s riešením umiestnenia a napojenia solárnych kolektorov alebo iných zariadení

schémy:
– vykurovacieho systému
– zapojenia zdroja tepla
– rozvinuté rezy vykurovacieho systému
– konštrukčné detaily navrhnutých zariadení a celkov

Rozsah projektovej dokumentácie zodpovedá požiadavkám architekta alebo investora a v prvom rade príslušnému stupňu vyhotovenia projektovej dokumentácie:

– projekt dokumentácie pre územné rozhodnutie
– projekt dokumentácie na stavebné povolenie
– projekt na realizáciu stavby
– projekt skutočného vyhotovenia stavby
a iné