stenove vykurovanie

Sten­ové vykurovanie patrí ku sálavému sys­tému vykurova­nia, je jed­ným z naj­mod­erne­jších sys­té­mov. Vyku­rujú sa steny miest­nosti a prostred­níctvom nich — sálaním dochádza k pos­tup­nému ohrevu vzduchu v miest­nosti. Orga­niz­mus pri­jíma sálavé teplo a získava tak pocit tepel­nej pohody.

Sten­ové kúre­nie vytvára prí­jemné teplé prostredie rovnomerným rozložením teploty vo zvis­lom i vodor­ovnom smere. Pocit kom­fort­nej teploty sa dostaví už pri výrazne nižších teplotách vzduchu v miest­nosti. Preto je možné teplotu o 1°C až 2°C znížiť a tak usporiť 3% až 6% energie ročne. Z hľadiska tepel­nej pohody je ideálna teplota povr­chov stien 2224°C pri teplote vzduchu cca 18° C – čo sys­tém sten­ového vykurova­nia zabezpečuje.

Dá sa použiť aj na chlade­nie, v lete môže namiesto teplej vody v rúrkach prúdiť stu­dená voda,čím môže tento vykurovací sys­tém plniť aj úlohu kli­ma­tizá­cie bez hluku a zby­točného prievanu.

Sten­ové kúre­nie je potrebné starostlivo navrhnúť. Vyžaduje sa veľmi dobrá tepelná izolá­cia vonka­jších stien, aby teplo neu­nikalo do exter­iéru. Treba dbať aj na kval­itu a vlast­nosti vnú­tornej omi­etky steny. Tá musí znášať vyššie teploty a byť dosta­točne trvan­livá pri teplot­ných zmenách.

Sten­ové vykurovanie sa používa ako samostatný sys­tém, alebo v kom­binácii s pod­la­hovým vykurovaním.

Vďaka vysokému výkonu aj pri nízkych teplotách teplovod­nej kva­paliny (nízkoteplotný sys­tém) na prívode je sten­ové vykurovanie možné s výhodou kom­bi­no­vať s ply­novými kot­lami, kon­den­za­čnými kot­lami, tepel­nými čer­pad­lami, prí­padne pod­porou vykurova­nia slnečnými kolektormi.

Mokrý systém

– vykurova­cie rúrky sa upev­nia na násten­nej konštrukcii, resp. vodi­acej lišty, následne sa prekryjú omi­etkou. Výhodou je jednoduchá apliká­cia a mon­táž, nevýhodou je náročne­jšie omi­etanie a stierko­vanie steny.

Suchý systém

– vykurova­cie rúrky sa mon­tujú, resp. sú namon­to­vané — na nos­ných doskách (z vnú­tornej strany). Nosné dosky sa pripev­nia na drevenú, alebo kovovú konštruk­ciu na stenu. Výhodou je jednoduchá inš­talá­cia a okamžitá možnosť konečnej povr­chovej úpravy steny — obkladanie, maľo­vanie ap.

Pri sten­ovom vykurovaní je nevy­h­nutné prispô­so­biť rozlože­niu kúre­nia rozlože­nie nábytku, alebo čle­ne­nie interiéru.

Sten­ové vykurovanie je možné inš­talo­vať v pod­state všade kde to dosta­točná veľkosť plochy steny umožňuje. Častá apliká­cia je v bazénových priestoroch, kde samotné pod­la­hové vykurovanie nes­tačí a tak sa doplní o výkon sten­ového vykurovania.

Stenové vykurovanie a zdravie

Človek je vybavený veľmi citlivou vnú­tornou ter­moreg­ulá­ciou, ktorá v spolupráci s vnú­tornými orgánmi zaisťuje udrži­a­vanie rovnomernej telesnej teploty ( pri­b­ližne 37 °C ). Obdobne ako je tomu u teplovod­ného vykurova­nia s núteným obe­hom, zásobuje krvný obeh teplom všetky časti ľud­ského tela. Teplo pritom vzniká pri poma­lom, pos­tup­nom spaľo­vaní potravy s využitím kys­líka, obsi­ah­nutého vo vdy­chovanom vzduchu. V závis­losti na svo­jej čin­nosti vyrába človek viac či menej tepla, ktorá odovzdáva do oko­lia vydy­chovaním zmesi z pľúc ( prú­dením ) a povr­chom tela ( žiarením ).