Informácia o spracúvaní osobných údajov

Vážený klient,

 

Aby sme vám mohli vypracovať cenovú ponuku a spracovať Vašu objednávku potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracovanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako zabezpečujeme ich bezpečnosť.

 

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť: Ing. Martin Baláž – BM MEDIA, Ľubovnianska 3155/1, 85107 Bratislava-Petržalka, IČO: 46458808; Reg,:       Okresný úrad Bratislava, Číslo živnostenského registra:110-210702 (ďalej len „predávajúci“) týmto v súlade so zákonom č. 28/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

 

  • Predávajúci spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ.

 

  • Dotknutými osobami sú kupujúci tovaru Predávajúceho (ďalej len „Dotknuté osoby“).

 

  • Údaje Dotknutých osôb sú spracúvané na účely a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na vykonávanie predmetu činnosti Predávajúceho, a to na účely plnenia zmluvy a plnenia zákonnej povinnosti, t.j. spracovania a vybavenia objednávok, najmä uzavretia kúpnej zmluvy, uskutočnenia platby, dodania tovaru alebo služby a poskytnutia iných súvisiacich služieb, vrátane vybavovania reklamácií, ďalej na účely marketingu, zasielania informačných materiálov, tvorby databázy stálych a potenciálnych zákazníkov, poskytovania zliav .

 

  • Predávajúci spracúva údaje Dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, telefónne číslo, e-mail, objednaný tovar a jeho cena, v minulosti dodané tovary, číslo bankového účtu, číslo a dátum objednávky, údaje o vykonanej platbe, práva na zľavy a sieťové údaje.

 

  • Predávajúci zabezpečí, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu Dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. V prípade, ak Dotknutá osoba poskytla svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov, Predávajúci je oprávnený spracúvať údaje len po dobu platnosti tohto súhlasu.

 

  • Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov v zmysle § 8 Zákona so sídlom v Slovenskej republike alebo inom členskom štáte Európskej únie resp. štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o európskom hospodárskom priestore.

 

  • Vyššie uvedené osobné údaje môžu byť na základe osobitných zákonov poskytnuté tretím stranám, najmä sprostredkovateľovi, podniku poskytujúcemu poštové a/alebo kuriérske služby, podniku poskytujúcemu elektronické komunikačné služby, advokátskej kancelárii, daňovému poradcovi, banke, súdom, exekútorovi, daňovému úradu, alebo iným oprávneným subjektom v zmysle § 10 ods. 2 Zákona. Osobné údaje môžu byť sprístupnené pracovníkom spoločností v obchodnej skupine Predávajúceho na manažérskych funkciách za účelom zabezpečenia interného fungovania a kontroly Predávajúceho.

 

  • Dotknuté osoby majú najmä právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci osobné údaje získal, zoznam svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania alebo ak by došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti; na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u Predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Okrem toho sa Kupujúci resp. iná dotknutá osoba môže s podnetom obrátiť i priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

  • Dotknuté osoby môžu svoje uvedená práva uplatniť prostredníctvom zaslania emailu na adresu: info@bmmedia.sk či kontaktovaním zákazníckeho oddelenia Predávajúceho zaslaním listu na adresu: , Ľubovnianska 3155/1, 85107 Bratislava-Petržalka, alebo telefonicky na čísle: 0915 189 685.

 

  • Ak nejde o spracúvanie osobných údajov za účelom vybavenia objednávky resp. iný úkon, na ktorý sa nevyžaduje súhlas so spracúvaním osobných údajov, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, a ak Dotknuté osoby udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, tento môžu kedykoľvek odvolať. Dotknuté osoby berú na vedomie, že pokiaľ neposkytnú Predávajúcemu osobné údaje alebo odvolajú súhlas so spracúvaním osobných údajov, Predávajúci môže vykonať spracovateľské operácie, ku ktorým sa súhlas so spracúvaním osobných údajov nevyžaduje.