Bmmedia – jednotka vo vykurovaní

Naše dlhoročné skúsenosti chceme šíriť medzi vás a pomôcť vám k správnemu výberu sys­tému, ktorý zabezpečí vaše kom­fortné a bezs­tarostné bývanie. Na našej stránke nájdete uži­točné infor­má­cie o nových tren­doch v TZB, porov­nanie pro­duk­tov rôznych značiek výrob­cov a pro­fe­sionálne službyNÁVRHPREDAJREÁL­IZÁ­CIA sys­té­mov TZB.
Starostlivo vyberáme pro­dukty v najvyššej kvalite, ktoré su dlhodobo odskúšané (cer­ti­fiko­vané) od renomovaných výrob­cov. Sme dodá­vateľ teplovod­ného pod­la­hového kúre­nia vyrobeného v Nemecku a inš­ta­lačného materiálu.
Dodá­vame fir­mám, obchodom a zákazníkom inš­ta­lačný mater­iál voda, kúre­nie, plyn.