Projektová dokumentácia zdravotechniky obsahuje:

– technickú správu
– situáciu objektu:
– návrh dimenzie potrubia vodovodu s napojením na verejný vodovod, studňu alebo iný zdroj s uvažovaním potreby vody na hasenie požiarov ( nádrž zdroja vody na hasenie požiarov, hydranty, atď.)
– návrh dimenzií potrubia splaškovej a zrážkovej kanalizácie a ich napojenie na verejnú kanalizáciu, žumpu, vsakovaciu šachtu, ČOV a iné.
– návrh odvodnenia spevnených plôch, parkovísk, atď.
– pozdĺžne profily vonkajších objektových rozvodov vodovodu a kanalizácie
– vnútorný objektový rozvod vodovodu a kanalizácie s napojením na zariaďovacie predmety :
– návrh rozvodu a výpočet menovitej svetlosti studenej vody, teplej vody a jej cirkulácie s popisom dimenzií
– návrh rozvodu a výpočet menovitej svetlosti pripojovacieho, odpadového a ležatého potrubia splaškovej kanalizácie v objekte s popisom dimenzií
– návrh a výpočet menovitej svetlosti vnútorného alebo vonkajšieho odpadového potrubia kanalizácie zo zrážkových vôd s napojením na ležaté potrubie
– prípravu teplej vody:
– typ ohrievača (zásobníkový, prietokový)
– veľkosť ohrievača
spôsob: kotol, solárny systém, tepelné čerpadlo, elektro-ohrev, a iné
– výkaz materiálu

Výkresová časť:

pôdorysy:
– základov, s vykreslením ležatých rozvodov vodovodu a kanalizácie
– podzemných a nadzemných podlaží, s vykreslením vnútorných rozvodov vododovu a kanlizácie
– strechy, s riešením odvodnenia zrážkových vôd
– plošné schémy vodovodu
– rozvinuté rezy vnútornou a objektovou kanalizáciou
– pozdĺžne profily vodovodu a kanalizácie s detailom uloženia potrubí
– konštrukčné detaily navrhnutých zariadení a celkov:
– vodomerné šachty
– kanalizačné revízne šachty
– vsakovacie systémy
– žumpy
– ČOV
a iné.

Rozsah projektovej dokumentácie zodpovedá požiadavkám architekta alebo investora a v prvom rade príslušnému stupňu vyhotovenia projektovej dokumentácie:

– projekt dokumentácie pre územné rozhodnutie
– projekt dokumentácie na stavebné povolenie
– projekt na realizáciu stavby
– projekt skutočného vyhotovenia stavby
a iné